Privacy statement

Stichting Festival Classique, hierna genoemd Festival Classique, kantoor houdende op Binckhorstlaan 36 (M2-06) 2516 BE Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Festival Classique vindt de bescherming van de persoonsgegevens van haar bezoekers en de veiligheid daarvan belangrijk. In deze verklaring kun je lezen welke gegevens Festival Classique verzamelt en met welk doel. Wij zullen je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de bepalingen van de algemene verordening persoonsgegevens en de uitvoeringswet algemene verordening persoonsgegevens. Vragen of opmerkingen kunnen verder worden gericht aan festival@festivalclassique.nl.

Welke gegevens verzamelen we, met welk doel en hoe lang?

  • Aankopen

Wanneer je tickets koopt via de website van Festival Classique, dan wordt je emailadres vastgelegd in ons systeem. De online aangekochte tickets worden via email naar je toegestuurd en bij eventueel verlies van de email kunnen de tickets door een medewerker worden opgezocht in het systeem en uitgeprint met behulp van de opgegeven gegevens. Het aangekochte ticket wordt ter controle voor aanvang van de voorstelling gescand. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens berust op de uitvoering van onze overeenkomst met jou tot aankoop van de tickets.

Bij aankoop vragen we ook om je adresgegevens. Deze gegevens worden verzameld in het kader van een bezoekersonderzoek vanuit The Hague Marketing. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met deze gegevens om. Wij gebruiken de informatie enkel voor onderzoeksdoeleinden en zullen geen ongevraagde reclame o.i.d. toesturen.

Bij aankoop van tickets aan de festivalkassa tijdens Festival Classique, verwerken wij geen persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
We bewaren je aankoopgegevens tot een maand na je bezoek. In het geval je ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van voorkeuren en het toesturen van nieuwsbrieven dan bewaren wij deze totdat je je toestemming intrekt.

  • Nieuwsbrief

Wanneer je je gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van Festival Classique-nieuws en uiteenlopende aanbiedingen, zullen we je hierover informeren via onze email-nieuwsbrief. Als je geen informatie meer wenst te ontvangen dan kun je je te allen tijde uitschrijven via de afmeldlink in de email-nieuwsbrief. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer van ons.

We vinden het belangrijk dat onze informatie en aanbiedingen relevant voor je zijn. Dat betekent dat we in sommige gevallen kunnen vragen om jouw voorkeuren en dat we bepaalde gegevens als naam, geslacht, adres, woonplaats en e-mailadres, indien opgegeven, verwerken. Ook analyseren we het klikgedrag in onze nieuwsbrieven en op onze websites. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens berust op de gerechtvaardigde belangen van Festival Classique om ons product, de nieuwsbrief en onze marketing te verbeteren en voor het helder en gericht informeren van de mensen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in Festival Classique. De grondslag berust daarnaast op jouw toestemming.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
We bewaren je gegevens voor nieuwsbrieven totdat je je toestemming intrekt. Indien je een jaar echter geen e-mails hebt geopend, beschouwen we je inschrijving als inactief en zullen je persoonsgegevens worden verwijderd.

  • Vragen, opmerkingen en klachten

Wanneer je per e-mail, post of telefonisch contact opneemt met Festival Classique kunnen we je vragen om persoonsgegevens indien dit is vereist voor het afhandelen van je vraag, opmerking of klacht. We zullen deze gegevens alleen voor dit doel gebruiken. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens berust op de uitvoering van de overeenkomst met jou, op een naar de omstandigheden van het geval bekeken gerechtvaardigd belang van Festival Classique en/of op jouw toestemming.

  • Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de browser naar je computer, tablet of telefoon worden gestuurd. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren. Ook maakt onze website gebruik van “tracking cookies”. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s worden bezocht, om zo inzicht te krijgen in het onlinegedrag van onze bezoekers. Je kunt in het cookiedashboard zelf aangeven welke cookies geplaatst mogen worden door Festival Classique.nl. Let op: pas eerst in je browser je cookievoorkeuren aan en bezoek daarná opnieuw onze website.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Festival Classique gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zal deze nooit verkopen of verhuren. We kunnen persoonsgegevens delen met zorgvuldige geselecteerde derden die door Festival Classique worden ingeschakeld voor de uitvoering van onze dienstverlening of voor ons data-analyses uitvoeren. Denk hierbij aan een betalingsverwerker voor online betalingen of een partij die ons ondersteunt bij marketingactiviteiten. Er worden geen gegevens gedeeld met derden buiten de Europese Unie.

Welke rechten heb ik bij de verwerking van persoonsgegevens

  • Recht op inzage en correctie

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie bij Festival Classique kun je doen per e-mail. Die e-mail kan worden gericht aan festival@festivalclassique.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). Festival Classique zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.

  • Recht op bezwaar

Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor de marketing door een e-mail te sturen aan Festival Classique via het emailadres festival@festivalclassique.nl. Wij zullen de persoonsgegevens verwijderen en/of geen additionele marketinginformatie sturen. In de nieuwsbrief e-mail die wij je sturen, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruik maakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen.

  • Recht op verwijdering

Als je wilt dat Festival Classique jouw verwerkte persoonsgegevens verwijdert, dan kan een verzoek tot verwijdering gericht worden tot het e-mailadres festival@festivalclassique.nl.

  • Beperking verwerking

Als je vindt dat Festival Classique in jouw geval minder gegevens zou moeten verwerken om te voldoen aan een van de grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit verzoeken met opgaaf van redenen per e-mail naar festival@festivalclassique.nl

  • Gegevensoverdraagbaarheid

Bij gegevensoverdraagbaarheid gaat het erom dat de door jou verstrekte persoonsgegevens die in een gestructureerde, maatschappelijk gangbare en machineleesbare vorm weer aan jou ter hand kunnen worden gesteld. Dit gebeurt op verzoek per e-mail naar festival@festivalclassique.nl

  • Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Deze intrekking tast de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen niet aan, maar voorkomt wel de nieuwe verwerking van persoonsgegevens die op de grondslag van toestemming berusten. De intrekking kan worden gericht aan festival@festivalclassique.nl of er kan gebruik worden gemaakt van de specifieke mogelijkheden tot het intrekken van toestemming die bij de desbetreffende verwerking hoort.

Klacht

Mocht je een klacht hebben over het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens door Festival Classique, dan willen wij je natuurlijk graag verder helpen. Mocht je er met ons niet uitkomen dan heb je uiteraard het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Festival Classique neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Hoe gaan we om met de privacy van kinderen jonger dan 16 jaar?

Festival Classique heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via festival@festivalclassique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Festival Classique en websites van derden

Op de website van Festival Classique kun je links aantreffen naar andere websites. Festival Classique is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van die betreffende website.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. We raden aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Versie 1 – 7 maart 2022