Ticketvoorwaarden

Voorwaarden aankoop (online) tickets Festival Classique

 1. (Online) tickets voor een voorstelling van Festival Classique worden verkocht door Your Ticket Provider BV, in opdracht van Stichting Festival Classique.
 2. Your Ticket Provider draagt zorgt voor de verzending van de bestelde tickets. Your Ticket Provider levert het ticket af op het emailadres dat bij de bestelling is opgegeven. De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van contactgegevens en de gegevens die noodzakelijk zijn om betalingsafhandeling middels de op de website aangeboden mogelijkheden te faciliteren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van een ticket.
 3. Leveringstermijn bij betaling met iDEAL is normalerwijze binnen 30 minuten. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kunnen Festival Classique en Your Ticket Provider op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 4. Een ticket is voorzien van een unieke barcode. Bij de entree van de voorstellingslocatie wordt het ticket gescand. Tickets zijn eenmaal geldig. De barcode van combitickets (zoals de zaterdagpas) kan één keer per concert gescand worden. Kopiëren van het ticket is nutteloos.
 5. Een ticket kan zowel digitaal als fysiek worden gescand bij de entree van de voorstelling. Bij het printen van een ticket is het belangrijk dat het ticket goed leesbaar blijft en niet beschadigd wordt. Festival Classique kan niet garanderen dat een beschadigd ticket scanbaar is. Beschadigde tickets kunnen bij de entree geweigerd worden.
 6. Ieder ticket is voorzien van een geldigheidsdatum en aanvangstijd. Na deze datum en aanvangstijd vervalt het recht op toegang.
 7. Tickets kunnen niet worden geruild voor een andere voorstelling.
 8. Het herroepingsrecht voor consumenten is niet van toepassing op tickets die zijn aangekocht voor gebruik op een vaste datum. Bij annulering van een ticket door de klant wordt geen geld gerestitueerd. Bij aankoop van een ticket biedt Your Ticket Provider de mogelijkheid om een annuleringsregeling (‘Ticketgarantie’) af te sluiten. Met Ticketgarantie wordt bij annulering het aankoopbedrag gerestitueerd, conform de voorwaarden van Ticketgarantie.
 9. In geval van overmacht in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen zieke en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft Festival Classique het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 10. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Festival Classique wordt geannuleerd, zal Festival Classique uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats via Your Ticket Provider. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.
 11. Ten behoeve van de uitvoering van de aankoop van tickets worden persoonsgegevens van de koper verwerkt. Het privacy statement informeert de koper hoe Festival Classique met persoonsgegevens omgaat.
 12. Betreding van een voorstellingslocatie van Festival Classique geschiedt op eigen risico. Festival Classique is slechts aansprakelijk voor door u geleden zaaks- en/of gevolgschade of u toegebracht letsel, welke rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Festival Classique en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Festival Classique verzekerd is en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag.
 13. De medewerkers van Festival Classique hebben de opdracht uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen en u zo veel mogelijk van dienst te zijn. Aanwijzingen van onze medewerkers dienen dan ook tijdens het bezoek aan een van onze voorstellingen, steeds te worden opgevolgd.
 14. Personen, die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn, zowel als personen die de orde dreigen te verstoren, het zij de orde verstoren, zulks ter beoordeling van de medewerkers van Festival Classique, kunnen worden geweigerd dan wel worden verwijderd.
 15. Op alle voorstellingslocaties van Festival Classique geldt een rookverbod.
 16. Festival Classique wijst ouders en begeleiders van kinderen en groepen erop, dat zij verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding een voorstelling van Festival Classique bezoeken. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade die door de aan hen toevertrouwden wordt veroorzaakt.
 17. Het maken van beeld- en geluidsopnames met professionele apparatuur is zonder uitdrukkelijk vooraf gegeven toestemming van Festival Classique niet toegestaan.
 18. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.